مقالات

آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک

آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک

آموزش کار با شیت متال در سالیدورک-تمرین اول

آموزش کار با شیت متال در سالیدورک

بیمه عمر مکمل بازنشستگی پاسارگاد

بیمه عمر مکمل بازنشستگی پاسارگاد

آموزش نقشه کشی دو بعدی در سالیدورک

آموزش نقشه کشی دو بعدی در سالیدورک

بیمه عمر پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد

فرمهای کاربردی بیمه پاسارگاد

فرمهای بیمه پاسارگاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد با نازلترین قیمت

اجاره دستگاه زردی نوزاد با نازلترین قیمت

خدمات اجاره دستگاه زردی نوزاد

کرم ابریشم

کرم ابریشم

پرورش کرم ابریشم

ست تزریق کامل-پمپ تزریق و میکسر اولیه و ثانویه

ست تزریق کامل-پمپ تزریق و میکسر اولیه و ثانویه

فروش ماشین الات حفاری و تزریق و ارائه خدمات ژئوتکنیک

دستگاه حفاری کوکن- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

دستگاه حفاری کوکن- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

خاکبرداری و گودبرداری و ارائه خدمات ژئوتکنیک

دستگاه حفاری TOHO ژاپنی

دستگاه حفاری TOHO ژاپنی

حفاری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و بهسازی خاک با میکروپایل

دستگه حفاری DH

دستگه حفاری DH

فروش ماشین الات حفاری و تزریق و ارائه خدمات ژئوتکنیک

فروش دستگاه حفاری KSK

فروش دستگاه حفاری KSK

فروش ماشین الات حفاری و تزریق و ارائه خدمات ژئوتکنیک

فروش ماشین الات حفاری و تزریق

فروش ماشین الات حفاری و تزریق

ارائه خدمات ژئوتکنیک و ماشین الات حفاری و تزریق

پیمانکار نیلینگ و انکراژ و میکروپایل و ارائه خدمات

پیمانکار نیلینگ و انکراژ و میکروپایل و ارائه خدمات

اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و میکروپایل

دما و رطوبت در سردخانه

دﻣﺎ: دﻣﺎ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻧﮕﻬﺪاری در ﺳﺮﻣﺎ در اﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﻣﺤﺼـﻮﻻت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ..‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺣﻔﻆ آن در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ:‬ |