مقالات

دستگه حفاری DH

دستگه حفاری DH

فروش ماشین الات حفاری و تزریق و ارائه خدمات ژئوتکنیک

فروش دستگاه حفاری KSK

فروش دستگاه حفاری KSK

فروش ماشین الات حفاری و تزریق و ارائه خدمات ژئوتکنیک

فروش ماشین الات حفاری و تزریق

فروش ماشین الات حفاری و تزریق

ارائه خدمات ژئوتکنیک و ماشین الات حفاری و تزریق

پیمانکار نیلینگ و انکراژ و میکروپایل و ارائه خدمات

پیمانکار نیلینگ و انکراژ و میکروپایل و ارائه خدمات

اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و میکروپایل

دما و رطوبت در سردخانه

دﻣﺎ: دﻣﺎ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻧﮕﻬﺪاری در ﺳﺮﻣﺎ در اﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﻣﺤﺼـﻮﻻت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ..‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺣﻔﻆ آن در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ:‬

غذای خشک سگ و گربه

غذای خشک سگ و گربه

بهترین غذای تشویقی تربیتی سگ و گربه

دستورالعمل رفع کریستال در چیلرهای جذبی

دستورالعمل رفع کریستال در چیلرهای جذبی

در صورتيکه پس از یک دوره طولاني خاموشی دستگاه، کريستال به وجود آيد ( چنانچه عمليات رقيق سازي به درستي انجام نشده باشد يا در صورت قطعي برق) ممکن است کريستال باعث جلوگيري از چرخش روتور گرديده و حتي پمپ Overload نمايد که اين حالت مي تواند عمل آن را مختل

تفاوتهای اصلی چیلرهای جذبی و تراکمی

تفاوتهای اصلی چیلرهای جذبی و تراکمی

چيلرهاي جذبي از بعضي لحاظ شبيه چيلرهاي تراکمي عمل مي کنند که مهمترين اين شباهتها عبارتند از: الف - در اواپراتور از گرماي آب تهويه ساختمان براي تبخير يک مبرد فرار در فشار پايين استفاده مي گردد. ب - گاز مبرد فشار پايين از اواپراتور گرفته شده و گاز مبرد

پارس کار (طراحی سایت)

اول نمونه کارها و قیمت ها رو ببین بعد سفارش بده

لیوان جادویی و ساده

لیوان جادویی و ساده

محصولات سابلیمیشن چاپیران

نحوه انتخاب موتور DC & AC

نحوه انتخاب موتور DC & AC

اشنایی با سروو موتور

اشنایی با سروو موتور

کنترل حرکت در الکتروموتورها

کنترل کننده های دور موتور

آشنایی با پارامترهای مشخصه حرکت

آشنایی با پارامترهای مشخصه حرکت

آشنایی با پاراکترهای عمومی و اختصاصی موتورها

آشنایی با پاراکترهای عمومی و اختصاصی موتورها

آشنایی با انواع موتورها

آشنایی با انواع موتورها |