نمایی از حیاط و  پارکینگ و اتاقها
نمایی از حیاط و پارکینگ و اتاقها
نمای بیرونی
نمای بیرونی