ساخت ماکت ظرف بزرگترین بستنی دنیا(چوپان)
ساخت ماکت ظرف بزرگترین بستنی دنیا(چوپان)
ماکت گاو کاله
ماکت گاو کاله
ماکت سن ایچ
ماکت سن ایچ
ماکت یخ چای گلستان
ماکت یخ چای گلستان
ماکت اندروید سونی اریکسون
ماکت اندروید سونی اریکسون