اعزام به مرقد مطهر
اعزام به مرقد مطهر
جلسه اداری
جلسه اداری
جلسه اداری
جلسه اداری
ادامه جلسه اداری
ادامه جلسه اداری
درجلسه اداری
درجلسه اداری
اعزام به مرقد مطهرامام راحل
اعزام به مرقد مطهرامام راحل
ادامه بازدیدازشرکتهای شهرستان نظرآباد
ادامه بازدیدازشرکتهای شهرستان نظرآباد
ادامه بازدیدازشرکتهای شهرستان
ادامه بازدیدازشرکتهای شهرستان
بازدید از شرکت های شهرستان نظرآباد
بازدید از شرکت های شهرستان نظرآباد
یداله پیری مدیر کاریابی کارگشا
یداله پیری مدیر کاریابی کارگشا