گرانیت سفید تکاب
گرانیت سفید تکاب
Zahedan-زاهدان
Zahedan-زاهدان
White-Natanz- سفید نطنز
White-Natanz- سفید نطنز
Natanz Black  گرانیت مشکی نطنز
Natanz Black گرانیت مشکی نطنز
Red-Yazd-Granite  -گرانیت قرمز یزد
Red-Yazd-Granite -گرانیت قرمز یزد
Garabagh  گرانیت مشکی قرباغ
Garabagh گرانیت مشکی قرباغ
Nahbandan  گرانیت نهبندان
Nahbandan گرانیت نهبندان
Broujerd White  گرانیت سفید بروجرد
Broujerd White گرانیت سفید بروجرد
Hamadan Black گرانیت مشکی همدان
Hamadan Black گرانیت مشکی همدان
Naiin Red Granite گرانیت قرمز نایین
Naiin Red Granite گرانیت قرمز نایین
Morvaride-Granite گرانیت مروارید مشهد
Morvaride-Granite گرانیت مروارید مشهد
Borujerd  گرانیت مشکی بروجرد
Borujerd گرانیت مشکی بروجرد
Beige Zanjan گرانیت بژ زنجان
Beige Zanjan گرانیت بژ زنجان
گرانیت مشکی توسکان
گرانیت مشکی توسکان