کابینت رگلاتور کلریناتور و اواپراتور گاز
کابینت رگلاتور کلریناتور و اواپراتور گاز
تهویه اتاق کلرزنی گازی
تهویه اتاق کلرزنی گازی
کابینت رگلاتور کلریناتور
کابینت رگلاتور کلریناتور
انژکتور (اجکتور) و پایپینگ
انژکتور (اجکتور) و پایپینگ
اتاق سیلندرهای گاز کلر یک تنی
اتاق سیلندرهای گاز کلر یک تنی
آنالایزر و تابلو برق فرمان کلرزنی گازی
آنالایزر و تابلو برق فرمان کلرزنی گازی
دستگاه پست کلریناتور (ایستگاه کلر زنی میان راه)
دستگاه پست کلریناتور (ایستگاه کلر زنی میان راه)
انژکتور (اجکتور) گاز کلر
انژکتور (اجکتور) گاز کلر
تابلو هشدار و ایمنی گاز کلر
تابلو هشدار و ایمنی گاز کلر
کلریناتور گازی و آنالایزر
کلریناتور گازی و آنالایزر
اتاق کلر زنی
اتاق کلر زنی
رگلاتور کلریناتور ADVANCE
رگلاتور کلریناتور ADVANCE
کلریناتور گازی با ظرفیت تزریق2کیلوگرم در ساعت
کلریناتور گازی با ظرفیت تزریق2کیلوگرم در ساعت
کلریناتور گازی و آنالایزر
کلریناتور گازی و آنالایزر