مقبره سلطان بابا حاجی دزکی
مقبره سلطان بابا حاجی دزکی