دوربین های Folding Pocket کداک که از سال 1903 به بازار آمد
دوربین های Folding Pocket کداک که از سال 1903 به بازار آمد
آقای Andrew Carlssin بود. فردی که ادعا می کرد از سال ۲۲۵۶ آمده
آقای Andrew Carlssin بود. فردی که ادعا می کرد از سال ۲۲۵۶ آمده