ترازو رطوبت سنج مدل MX50 کمپانی AND ژاپن
ترازو رطوبت سنج مدل MX50 کمپانی AND ژاپن
الایزا ریدر مدل ELX800 کمپانی Biotek
الایزا ریدر مدل ELX800 کمپانی Biotek
الایزا واشر مدل ELX50 کمپانی Biotek
الایزا واشر مدل ELX50 کمپانی Biotek
الایزا ریدر مدل ELX808 کمپانی Biotek
الایزا ریدر مدل ELX808 کمپانی Biotek
PH متر کمپانی WTW مدل720 InoLab
PH متر کمپانی WTW مدل720 InoLab
ویسکوزیمتر NDJ8S ساخت چین
ویسکوزیمتر NDJ8S ساخت چین
هات پلیت مگنت مدل C-MAG HS7 کمپانی IKA
هات پلیت مگنت مدل C-MAG HS7 کمپانی IKA
سانتریفیوژ مدل Universal 320 کمپانی Hettich المان
سانتریفیوژ مدل Universal 320 کمپانی Hettich المان
 ویسکوزیمتر مدل DVII کمپانی Brookfield
ویسکوزیمتر مدل DVII کمپانی Brookfield
ترازو مدل TE601 کمپانی Sartorius
ترازو مدل TE601 کمپانی Sartorius
اسپکتروفتومتر مدل 2100 کمپانی Unico
اسپکتروفتومتر مدل 2100 کمپانی Unico
Ph متر مدل 827 کمپانی Metrohm
Ph متر مدل 827 کمپانی Metrohm
اسپکتروفتومتر 4802 کمپانی Unico
اسپکتروفتومتر 4802 کمپانی Unico