ایسوزو 5 تن
ایسوزو 5 تن
کانتین یخچالی ایسوزو
کانتین یخچالی ایسوزو
ایسوزو 5.2 تن
ایسوزو 5.2 تن
ایسوزو 6تن
ایسوزو 6تن
ایسوزو 6تن
ایسوزو 6تن