پلی آمید 16
پلی آمید 16
پلی آمید 13/5
پلی آمید 13/5