سرویس بهداشتی
سرویس بهداشتی
تجهیز کارگاه برج میلاد اداری86متری
تجهیز کارگاه برج میلاد اداری86متری
سد سیمره
سد سیمره
پلایشگاه ستاره خلیج فارس  بندر عباس
پلایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس
پلایشگاه ستاره خلیج فارس  بندر عباس
پلایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس
پالایشگاه خارک
پالایشگاه خارک
سد گتوند اداری دوطبقه
سد گتوند اداری دوطبقه
پلایشگاه ستاره خلیج فارس  بندر عباس
پلایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس
سد آغ چای آذربایجان غربی
سد آغ چای آذربایجان غربی
تهران برج جام جم سردار جنگل
تهران برج جام جم سردار جنگل
تجهیز کارگاه برج میلاد اداری شش ظلعی
تجهیز کارگاه برج میلاد اداری شش ظلعی
سرویس بهداشتی
سرویس بهداشتی
فولاد میانه اداری
فولاد میانه اداری
سد گتوند خوابگاه کارگری
سد گتوند خوابگاه کارگری
فولاد بوتیا کرمان اداری 2
فولاد بوتیا کرمان اداری 2
فولاد بوتیا کرمان
فولاد بوتیا کرمان
تجهیز کارگاه برج میلاد نما از بالای برج در زمان ساخت
تجهیز کارگاه برج میلاد نما از بالای برج در زمان ساخت
پالایشگاه لاوان
پالایشگاه لاوان