کربلا ای منزل و مقصود ما  کربلا ای در تو حل شد بود ما
کربلا ای منزل و مقصود ما کربلا ای در تو حل شد بود ما
نگین عالم محمد مصطفی و آل پاکشان (ص)
نگین عالم محمد مصطفی و آل پاکشان (ص)