تاپینگهای مختلف
تاپینگهای مختلف
ترولی آب چکان
ترولی آب چکان
یخچال با رویه میز کار
یخچال با رویه میز کار
سرخ کن دو لگن صنعتی
سرخ کن دو لگن صنعتی
سرخ کن دو لگن صنعتی
فر پیتزا ریلی
فر پیتزا ریلی
هواکش صنعتی (اگزاست فن)
هواکش صنعتی (اگزاست فن)
جوجه گردان
جوجه گردان
یخچال و فریزر های تمام استیل
یخچال و فریزر های تمام استیل
دیگ پلو پز صنعتی
دیگ پلو پز صنعتی
میز کار تمام استیل
میز کار تمام استیل
گرم خانه غذا
گرم خانه غذا
خط سلف سرویس
خط سلف سرویس
قسمتی از تولیدات
قسمتی از تولیدات
قسمتی از تولیدات
قسمتی از تولیدات