تابلو برق (اینورتردار) جهت کنترل آب لوله
تابلو برق (اینورتردار) جهت کنترل آب لوله
دیگ فولادی
دیگ فولادی
دیگ فولادی
تابلو برق کنترل(کنترل هوشمند ساختمان)
رک با سوئیچ شبکه+تابلو ماژول کنترلرها
رک با سوئیچ شبکه+تابلو ماژول کنترلرها
محرک شیر با شیر برقی سه راهه(هانیول)
محرک شیر با شیر برقی سه راهه(هانیول)
هوارسان تک ناحبه(با ادوات کنترلی)
هوارسان تک ناحبه(با ادوات کنترلی)
هوارسان چند ناحیه ای(با ادوات کنترلی)330
هوارسان چند ناحیه ای(با ادوات کنترلی)330
محاسبه،اجرا و تعمیرونگهداری204
محاسبه،اجرا و تعمیرونگهداری204
محاسبه،اجرا و تعمیرونگهداری204
موتورخانه (اجرا،تعمیر و نگهدار ی)200
نوع 23 کشو (کابینت)
نوع 23 کشو (کابینت)
کابینت 102
کابینت 102
کابینت 101
کابینت 101
سقف پوش
سقف پوش