دسنگاه تولیدکیکس
دسنگاه تولیدکیکس
میکسرقنادی وفانتیزی
میکسرقنادی وفانتیزی
خمیرگیراستیل  قنادی نانوایی وفانتیزی
خمیرگیراستیل قنادی نانوایی وفانتیزی
داغ زن قنادی شیرینی پزی
داغ زن قنادی شیرینی پزی
فر نان فانتیزی و دوار نانوایی
فر نان فانتیزی و دوار نانوایی
چانه گیر و رول کن نانوایی
چانه گیر و رول کن نانوایی
شکرساب بامیه زن چرخ کن
شکرساب بامیه زن چرخ کن
پاتیل وپایه چرخ دار درانواع سایز
پاتیل وپایه چرخ دار درانواع سایز
پاتیل وپایه چرخ دار
پاتیل وپایه چرخ دار
خمیرگیراستیل وچودن قنادی نانوایی وفانتیزی
خمیرگیراستیل وچودن قنادی نانوایی وفانتیزی
شکرساب خاک قند
شکرساب خاک قند
خمیرپهن کن قنادی استیل
خمیرپهن کن قنادی استیل
قیف زن کیکس ویزدی
قیف زن کیکس ویزدی
خمیرپهن کن نانوایی اتومات
خمیرپهن کن نانوایی اتومات
میکسر وداغ زن
میکسر وداغ زن
دستگاه عسلی زن اتومات ساعتی 300دیس
دستگاه عسلی زن اتومات ساعتی 300دیس
نمونه قالب سرامیکی نچسب عسلی زن اتومات
نمونه قالب سرامیکی نچسب عسلی زن اتومات
طرح های قلب دستگاه عسلی زن اتوماتیک
طرح های قلب دستگاه عسلی زن اتوماتیک
نمونه شیرینی دستگاه اتوماتیک عسلی زن
نمونه شیرینی دستگاه اتوماتیک عسلی زن
نمونه شیرینی دستگاه اتوماتیک عسلی زن
نمونه شیرینی دستگاه اتوماتیک عسلی زن
فرقنادی 32 دیس درحال ساخت
فرقنادی 32 دیس درحال ساخت
فرقنادی 32 دیس
فرقنادی 32 دیس
فرقنادی 32 دیس
فرقنادی 32 دیس
قیف زن کیکس ویزدی
قیف زن کیکس ویزدی
میکسرقنادی وفانتیزی
میکسرقنادی وفانتیزی
فرقنادی 32 دیس
فرقنادی 32 دیس
خمیرپهن کن قنادی
خمیرپهن کن قنادی