ساخت شینه های باسبار
ساخت شینه های باسبار
نصب ترانسفورماتور2500kVA
نصب ترانسفورماتور2500kVA
نصب سرکابل RMU
نصب سرکابل RMU
مونتاژ تابلو RMU پست کمپکت
مونتاژ تابلو RMU پست کمپکت